Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö

EU PLAST AB är kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, 14001 och 18001.

Egenkontroll

Entreprenaderna kvalitetsdokumenteras enligt såväl våra leverantörers som våra egna krav. Alla projekt dokumenteras på arbetsplatsen och sparas i vår databas för enkel spårning.

Vår Kvalitetspolicy

EU PLAST AB´s kvalitetspolicy bygger på vårt etablerade arbetssätt sedan starten, med systeminstallationer baserade på teknologiskt ledande kvalitetsprodukter. Vår kvalitetspolicy innehåller följande huvudpunkter:  Tillsammans skapar vi förtroende och kundnöjdhet. Genom ett positivt uppträdande, ordning och ordhållighet skapar vi en trygghet för kunden. Våra installationer, betongreparationer och vår service skall alltid hålla högsta kvalitet. Grunden för vår konkurrenskraft, lönsamhet och fortsatta utveckling, är hur våra kunder uppfattar vårt arbete. Vi ska uppfylla våra kunders krav och helst överträffa deras förväntningar. Genom att alltid leverera det kunden förväntat sig – eller mer – skapar vi långsiktiga affärsrelationer. Kundernas förtroende kan bara vinnas och bibehållas genom ständiga förbättringar av vårt arbete. De framgångar och marknadspositioner som vi uppnått räcker inte för framtiden. Vi driver ständiga förbättringar av oss själva, våra leverantörer och våra system. Genom att verifiera kvalitetssäkringar och uppföljningar säkerställer vi en fortsatt utveckling av företaget.  Alla inom företaget har ansvar för kvaliteten. Alla anställda inom EU PLAST AB – utan undantag – har ansvar för företagets kvalitet. Hög kvalitet kan bara uppnås genom effektivt lagarbete.

Miljöpolicy

EU PLAST AB är ett specialistföretag inom härdplast  - betongreparationer / förstärkning / kristallisering samt industrimålning. Rätt belagd yta kännetecknas av hög slitstyrka och lång livslängd. Våra medarbetare får genom kontinuerlig kompetensutveckling och ökat personligt ansvar ett gemensamt engagemang i företagets strävan för en bättre miljö. Vi ska välja samarbete med de materialleverantörer som använder de renaste råvarorna och vars produktionsstyrning tar en medveten miljöhänsyn. Vi ska ständigt uppgradera vår maskinutrustning och utveckla vår läggningsteknik med hänsyn till bästa miljöval och slutprodukt. Fastställda övergripande och detaljerade miljömål skall finnas tillgänglig för all personal, intern som extern. Vi ska använda våra egna erfarenheter samt söka samverkan med andra intressenter för att öka kunskap och medvetenhet för ett förebyggande miljöarbete. Vi ska med god planering styra mot minskad resursförbrukning genom effektiviserad materialhantering hela vägen från kontor – försäljning – inköp – transportsamordning – installation och hantering av emballage / avfall. Företaget skall arbeta mot ständiga förbättringar. Vi ska källsortera restprodukter för återanvändning, återvinning och energiutvinning.  EU Plast AB skall följa tillämpliga lagar och andra lokala krav. I samarbete med myndigheter, kunder och leverantörer arbetar vi aktivt med att utveckla väl fungerande system som gynnar miljön och EU Plast AB.

Arbetsmiljöpolicy

Produkterna som nyttjas inom EU Plast AB gör det till en självklarhet att strikt följa arbetsmiljöregler. Det innebär att vi skall ha en ständig vakenhet i det självklara. Ett korrekt arbetsutförande undanröjer dessa risker och vakenheten innebär att inte heller utomstående utsätts för risker.

God arbetsmiljö är inte bara att följa strikta arbetsmiljöregler. Det förutsätter även trivsel på arbetet och möjlighet till att utvecklas i sin arbetsroll. Genom att vara lyhörda för varandras synpunkter skapar vi trivsel och utvecklingsmöjligheter.

Vi tar arbetsmiljöfrågor på högsta allvar. Vårt engagemang i dessa frågor borgar för en säker och trygg arbetsplats för såväl vår personal som för våra uppdragsgivare.